Statut Nadačního fondu na podporu vážné hudby

Článek I.

Název Nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond na podporu vážné hudby (dále jen jako "Nadační fond").

Článek II.

Sídlo Nadačního fondu

Sídlo Nadačního fondu je:
Praha 8, Kobylisy, Na Hlinách 1786/16, PSČ: 182 00.

Článek III.

Zřizovatel a právní poměry Nadačního fondu

III.1. Zřizovatelem Nadačního fondu je:
Ing. Martina Příhodová,
trvalý pobyt: Praha 4, Chodov, Blatenská 2147/6, PSC 149 00 (dále jen jako "zřizovatel", či "zřizovatel Nadačního fondu").

III.2. Nadační fond je právnickou osobou a je zřízen na dobu neurčitou.

Článek IV.

Účel Nadačního fondu

IV.1. Účelem Nadačního fondu je:

a) Podpora mladých talentovaných umělců z oblasti vážné hudby, kteří jsou občany České republiky nebo kteří studují na střední či vysoké hudební škole v České republice, formou:

 • finanční podpory na financování nákladu studijní cesty nebo stáže;
 • u vybraných mladých talentovaných umělců bezúplatného zapůjčení kvalitního hudebního nástroje pro jejich uměleckou, resp. studijní činnost;
 • hrazení cesty, zápisného a nákladů na účast na mezinárodních hudebních soutěžích;
 • podpory vytváření koncertních stávajících orchestrů a jednak vytvářením platforem pro vznik nových hudebních těles a uskupení;
 • udělení jednorázové finanční nebo věcné odměny na základe mimořádných uměleckých výsledku;
 • podporou vytváření podmínek pro uplatnění mladých hudebníků v rámci Evropské unie, kdy na základě spolupráce Nadačního fondu s renomovanými hudebními agenturami v rámci Evropské unie budou mimořádné hudební talenty doporučovány jejich pozornosti;
 • podporou vytváření podmínek pro uplatnění mladých hudebníků v rámci Evropské unie na základe stálé spolupráce Nadačního fondu se subjekty, které mohou pozvat české hudebníky do zahraničí;

b) Budování české hudební kultury na základe historických tradic formou:

 • podpory projektů, které budou propagovat mimořádné umělecké osobnosti české hudební historie, přičemž zvláštní pozornost bude věnována projektům, které budou propagovat vynikající české interprety dob dávnějších;
 • podpory projektu, které budou upozorňovat na světové, zejména evropské, umělce, kteří se významně spojili s českou hudební tradicí.

c) Hudebních cen včetně finančního zajištění cen nejlepším účastníkům:

 • podpora pro vznik a každoroční pořádání hudebních cen, popř. jejich orgnizování bude mít parametry určené ve statutu Nadačního fondu

d) Pedagogická činnost v oblasti vážné hudby:

 • podporou vytváření platforem pro hudební mistrovské kurzy, na nichž budou vyučovat osobnosti světové vážné hudby;
 • podporou směrující k zabezpečování účasti mimořádných hudebních osobností ze zemí Evropské unie, které by dávaly mistrovské kurzy v rámci středních a vysokých hudebních škol v České republice.

e) Podpora vzniku a pořádání významné mezinárodní hudební soutěže, která se bude konat na území České republiky:

 • podpora pro vznik a pořádání významné světové hudební soutěže, která by reprezentovala Českou republiku v rámci Evropské unie a která by mela výsledně tyto parametry:
 • hudební soutěž bude vypisována každoročně v různých oborech (klavír, housle, violoncello, viola, flétna, smyčcový kvartet),
 • v hudební soutěži bude působit mezinárodní porota, složena z významných světových instrumentalistu,
 • repertoárové podmínky budou stanoveny Nadačním fondem,
 • soutěž bude otevřena účastníkům z celého světa.

f) Podpora hudební kultury v rámci regionu České republiky formou:

 • zajištění vzdělanosti a kulturního povědomí studentu středních a vysokých škol podporou pořádání koncertu pro školy ve všech regionech;
 • podpory regionálních hudebních projektu;
 • vytváření platformy pro vznik a rozvoj mimořádných kulturních aktivit v regionech;
 • spolupráce s městskými a obecními úřady, kulturními středisky na rozvoji klturnosti v regionech;
 • podpory projektu v rámci Národního památkového ústavu a jeho objektu;
 • podpory projektu zaměřených na restaurátorství a tvorbu hudebních nástrojů;
 • podpora dalších regionálních kulturních projektu.

IV.2. K naplnění svého účelu uvedeného v cl. IV.1. může Nadační fond v souladu s právními předpisy pořádat svým jménem kulturní, společenské a vzdělávací akce, veřejné sbírky, loterie a tomboly.

Článek V.

Majetkový vklad Nadačního fondu

V.1. Při zřízení vložil zřizovatel do Nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 500.000,- Kc (slovy: pětsettisíc korun českých).

V.2. Majetkový vklad Nadačního fondu je uložen na běžném úctu Nadačního fondu.

V.3. Do vzniku Nadačního fondu je správou vkladu pověřen zřizovatel Nadačního fondu.

Článek VI.

Zdroje Nadačního fondu

Nadační fond získává prostředky pro svoji činnost zejména:

 • formou daru od právnických a fyzických osob;
 • jako výnos z veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných Nadačním fondem v souladu s platnými právními předpisy;
 • jako výnosy z majetkových účastí Nadačního fondu v obchodních společnostech;
 • formou grantu od tuzemských i zahraničních subjektů;
 • jako výnosy z pronájmu nemovitostí v majetku Nadačního fondu;
 • jako výnosy z dalšího majetku Nadačního fondu;
 • jako výnosy z jiných činností, pokud nejsou podnikáním.

Článek VII.

Používání prostředku Nadačního fondu

VII.1. Prostředky Nadačního fondu je možné použít pouze v souladu s účelem Nadačního fondu vymezeným v článku IV. tohoto statutu a za podmínek stanovených Nadační listinou a tímto statutem jako Nadační příspěvek a k úhradě nákladu souvisejících se správou Nadačního fondu.

VII.2. Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 10% hodnoty Nadačního jmění nebo majetku Nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Rozhodným obdobím podle předchozí věty se rozumí kalendární rok.

VII.3. Zřizovací výdaje ve smyslu ust. § 26 odst. 10 vyhlášky c. 504/2002 Sb., v platném znění budou uhrazeny zřizovateli nejpozději 5 let po vzniku fondu, a to pouze ze zdrojů ve smyslu cl. VI. písm. b), c), e), f) a g) tohoto statutu.

Článek VIII.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvku

VIII.1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám, jejichž odborná ci jiná činnost souvisí s činnostmi, které v rozsahu účelu Nadačního fondu mohou přispět k naplnění tohoto účelu.

Příspěvek muže být poskytnut:

 • formou nevratného poskytnutí peněžních prostředku;
 • formou bezúplatného převodu vlastnického práva k movitým věcem;
 • formou bezúplatného zapůjčení jednotlivě určených věcí;
 • formou bezúplatného zapůjčení druhově určených věcí, např. bezúročným půjčením peněžních prostředku;
 • jakoukoli jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou, a která je v souladu s právními předpisy.

VIII.3. Správní rada schvaluje podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně programy podpory pro další období a v souladu se schváleným programem podpory je vyhlašuje. Programy podpory určí zejména bližší podmínky pro poskytnutí Nadačního příspěvku, okruh žadatelů, formální a obsahové požadavky na žádosti o poskytnutí Nadačního příspěvku, formu a výši Nadačního příspěvku.

VIII.4. Správní rada Nadačního fondu muže výlucne dle svého uvážení rozhodnout o poskytnutí Nadačního příspěvku i v jiných případech (a to i bez žádosti).

VIII.5. V případě, že se o Nadačním příspěvku rozhoduje na základe žádosti nebo výběrového řízení, je správní rada povinna do 60 (slovy: šedesáti) dnů po obdržení žádosti o poskytnutí Nadačního příspěvku nebo do 60 (slovy: šedesáti) dnu po uzavření výběrového řízení vyrozumět žadatele o tom, zda mu bude poskytnut Nadační příspěvek či nikoliv a v případě výběrového řízení vyrozumět všechny účastníky řízení.

VIII.6. Schválené Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi Nadačním fondem a příjemcem Nadačního příspěvku. Příjemce Nadačního příspěvku je povinen jej použít podle stanovených podmínek, jinak může Nadační fond požadovat jeho vrácení nebo náhradu v penězích.

VIII.7. Správní rada muže rozhodnout o použití finančních prostředků Nadačního fondu pro organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, veřejných sbírek, loterií a tombol Nadačním fondem, jejichž cílem je naplnění účelu Nadačního fondu.

VIII.8. Přehled poskytnutých Nadačních příspěvku bude zveřejňován ve výroční zprávě Nadačního fondu.

Článek IX.

Orgány Nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu jsou:

a) správní rada;

b) dozorčí rada.

Článek X.

Správní rada

X.1. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu. Správní rada spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu.

X.2. Správní rada má tři členy.

X.3. Členem správní rady muže být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům a není ona ani osoba jí blízká k Nadačnímu fondu v pracovněprávním či obdobném vztahu.

X.4. Členem správní rady Nadačního fondu nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

X.5. První Členové správní rady jsou jmenováni Zřizovatelem. Následně jsou noví členové správní rady voleni správní radou.

X.6. Funkční období členů správní rady je tříleté s tím, že Člen správní rady muže být do své funkce zvolen opětovně. Funkční období prvních členů správní rady je určeno rozhodnutím zakladatele v Nadační listině a je uvedeno v článku X.16. tohoto statutu.

X.7. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním v případech, kdy člen správní rady přestane splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakované zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a Nadačních  fondech, v platném znění, Nadační listiny ci statutu Nadačního fondu.

X.8. Výlučná působnost správní rady je stanovena zákonem.

X.9. Správní radu svolává a zasedání řídí její předseda. Požádá-li alespoň jeden z jejích Členu o mimořádné zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně.

X.10. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Člen správní rady, který se nemůže jednání zúčastnit, může ke stanovenému problému jednání doručit předsedovi správní rady své písemné stanovisko.

X.11. Správní rada volí ze svých Členu předsedu a místopředsedu. V případě nepřítomnosti předsedy přechází povinnosti předsedy na místopředsedu správní rady.

X.12. Předseda nebo místopředseda správní rady jsou oprávněni zajistit rozhodování správní rady i mimo její zasedání, a to písemně (dále jen jako "rozhodnutí per rollam").

X.13. O zasedáních správní rady včetně rozhodnutí per rollam se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda (případné osoba, která řídila příslušné zasedání).

X.14. Ve věcech vyžadujících hlasování rozhoduje správní rada většinou hlasů všech členů správní rady. Hlasovací právo členů správní rady je rovné, avšak při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

X.15. Jménem Nadačního fondu jedná každý Člen správní rady samostatné. Podepisování jménem Nadačního fondu se děje způsobem uvedeným v článku XIII.2. tohoto statutu.

X.16. Složení první správní rady Nadačního fondu a funkční období jejích členů, stanovené rozhodnutím zřizovatele:

 • předseda: Tomáš Pelikán, trvalý pobyt: Praha 4, Vitošská 3412/5, PSC: 143 00, funkční období: 3 roky ode dne vzniku Nadačního fondu
 • místopředseda: Lenka Šeflová, trvalý pobyt: Praha 8, Hnezdenská 767/4a, PSC: 181 00, funkční období: 2 roky ode dne vzniku Nadačního fondu
 • Člen: Zuzana Rožková, trvalý pobyt: Praha 2, Sekaninova 550/40, PSC: 128 00, funkční období: 1 rok ode dne vzniku Nadačního fondu

X.17. O výši odměny za výkon funkce člena správní rady, jakož i o výši odměny za výkon funkce člena dozorčí rady a způsobu jejich úhrady rozhoduje správní rada tak, aby bylo dodrženo omezení objemu nákladu souvisejících se správou Nadačního fondu uvedené v článku VII.2. tohoto statutu.

Článek XI.

Dozorčí rada

XI.1. Kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada, která má tri členy.

XI.2. První členy dozorčí rady jmenuje zřizovatel. Následně jsou noví členové dozorčí rady voleni správní radou Nadačního fondu.

XI.3. Dozorčí rada volí ze svých Členu předsedu a místopředsedu. V případě nepřítomnosti předsedy přechází povinnosti předsedy na místopředsedu dozorčí rady.

XI.4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté s tím, že člen dozorčí rady muže být do své funkce zvolen opětovně. Funkční období prvních členů dozorčí rady je určeno rozhodnutím zakladatele v Nadační listině a je uvedeno v článku XI.13. tohoto statutu.

XI.5. Působnost dozorčí rady upravuje zákon.

XI.6. Dozorčí radu svolává a zasedání řídí její předseda. Požádá-li alespoň jeden z jejích členů o mimořádné zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat. Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát ročně.

XI.7. Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých Členu. Člen Dozorčí rady, který se nemůže jednání zúčastnit, muže ke stanovenému problému jednání doručit předsedovi Dozorčí rady své písemné stanovisko.

XI.8. Předseda nebo místopředseda Dozorčí rady jsou oprávněni zajistit rozhodování Dozorčí rady i mimo její zasedání, a to písemně (dále jen jako "rozhodnutí per rollam").

XI.9. O zasedáních Dozorčí rady včetně rozhodnutí per rollam se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda (případně osoba, která řídila příslušné zasedání). Jejich obsah projedná správní rada na svém nejbližším zasedání.

XI.10. Členové Dozorčí rady mají právo účasti na jednání správní rady Nadačního fondu, kde jim musí být uděleno slovo, požádají-li o ně.

XI.11. Dozorčí rada má právo svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li si to zájmy Nadačního fondu, pokud tak ovšem neuciní předseda správní rady na žádost Dozorčí rady.

XI.12. Dozorčí rada je oprávněna podat správní radě návrh na odvolání ředitele Nadačního fondu, pokud tato funkce existuje. O tomto návrhu rozhodne správní rada na svém nejbližším zasedání.

XI.13. Složení první Dozorčí rady Nadačního fondu a funkční období jejích členů, stanovené rozhodnutím zřizovatele:

předseda: Bc. Jan Svoboda, trvalý pobyt: Praha 4, Mirotická 953, PSC: 142 00, funkční období: 3 roky ode dne vzniku Nadačního fondu

místopředseda: Mgr. Marie Maroušková, trvalý pobyt: Praha 9, Borovská 1048, PSC: 190 00, funkční období: 2 roky ode dne vzniku Nadačního fondu

Člen: Jana Repilado Licorish, trvalý pobyt: Praha 4, Majerského 2031/7, PSC: 149 00, funkční období: 1 rok ode dne vzniku Nadačního fondu

XI.14. O výši odmeny za výkon funkce Člena Dozorčí rady a způsobu jejich úhrady rozhoduje správní rada tak, aby bylo dodrženo omezení objemu nákladu souvisejících se správou Nadačního fondu uvedené v článku VII.2. tohoto statutu.

Článek XII.

Ředitel Nadačního fondu

XII.1. Výkonným orgánem Nadačního fondu je ředitel Nadačního fondu (dále jen jako "ředitel"), pokud správní rada o jmenování ředitele rozhodne. V případě, že ředitel není jmenován, jsou veškeré dále uvedené záležitosti Nadačního fondu v působnosti správní rady. Ředitel v souladu se statutem a na základe generální plné moci udělené mu správní radou jedná jménem Nadačního fondu a řídí jeho provozní kancelář.

XII.2. Ředitel zejména:

 • odpovídá za realizaci usnesení správní rady;
 • připravuje jednání správní rady;
 • zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady;
 • stanoví vnitřní organizační strukturu kanceláře Nadačního fondu;
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnost Nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti;
 • předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření Nadačního fondu, zpracovává roční účetní závěrku za předchozí rok, správní radě předkládá návrh výroční zprávy a návrh finančního plánu na kalendářní rok;
 • v souladu s usneseními správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v oblasti pracovně právní, občansko právní a obchodně právní;
 • připravuje pro správní radu podklady pro řízení na poskytnutí příspěvku Nadačního fondu.

XII.3. V souvislosti s výkonem funkce ředitele bude mezi Nadačním fondem a ředitelem uzavřena, podle rozhodnutí správní rady, bud mandátní nebo obdobná smlouva anebo bude ředitel zaměstnancem Nadačního fondu a bude s ním uzavřena příslušná pracovněprávní smlouva. Za svoji činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisu. Výši odměny ředitele stanoví při jeho jmenování správní rada.

Článek XIII.

ZaZastupování Nadačního fondu a způsob podepisování

XIII.1. Jménem Nadačního fondu je oprávněn jednat každý člen správní rady samostatné.

XIII.2. Podepisování jménem Nadačního fondu se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis člen správní rady.

Článek XIV.

Výroční zpráva

XIV.1. Evidence a účetnictví Nadačního fondu se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Účetní závěrka Nadačního fondu musí být ověřena auditorem v případech stanovených zákonem.

XIV.2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu za hodnocené období, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení příslušného kalendářního roku. Náležitosti výroční zprávy stanoví zákon. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu od doby jeho založení do konce roku 2007 bude schválena nejpozději do 30. 6. 2008.

XIV.3. Výroční zpráva bude uložena v sídle Nadačního fondu a bude do 30 dnu ode dne jejího schválení správní radou uložena do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

Tento statut byl schválen správní radou Nadačního fondu dne 29.8.2007.

Tímto dnem se statut stává platným a pro Nadační fond závazným.

.............................................................

..............................................................

předseda správní rady místopředseda správní rady

..............................................................

Člen správní rady

 


Text Statutu nadačního fondu na podporu vážné hudby ke stažení ve formátu .pdf >>

Připravované akce

Líbí se vám, co děláme?

Sledujte nás na FACEBOOKU :-)

O koncertech píšeme sem :

 

 

  

Podporují nás :

Účetní a daňová kancelář

 Daňová a účetní kancelář

 

           

   E-butik s kvalitním vínem  

 
   

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist